ΕΜΥ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΕΜΥ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

H EMY, μέσα από το διαδικτυακό της τόπο παρέχει δωρεάν, ελεύθερα πρωτογενή κλιματικά δεδομένα (ανά 6ωρο) για 21 μετεωρολογικούς σταθμούς της χώρας και για μια τριακονταετία (1975-2005). Τα δεδομένα αυτά αποτελούν μια πολύτιμη πηγή μετεωρολογικής / κλιματικής πληροφορίας, καθώς αφορούν μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ χωρικά καλύπτουν το σύνολο της χώρας (ηπειρωτική και νησιωτική).Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία σε θέματα ανάλυσης δεδομένων (data analytics), η GET προσφέρει ένα διαδραστικό και φιλικό προς το χρήστη διαδικτυακό περιβάλλον για την θέαση και ανάλυση των δεδομένων.

Ο χρήστης μπορεί να δει τα δεδομένα οπτικοποιημένα σε χάρτη ή/και με τη μορφή διαγραμμάτων. Επιπλέον, μπορεί να αλληλεπιδράσει με αυτά επιλέγοντας χρονική περίοδο, καθορίζοντας τις ώρες της ημέρας που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των στατιστικών μεγεθών ή το μετεωρολογικό σταθμό. Με τον τρόπο αυτό, δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες (ερευνητές, ακαδημαϊκή κοινότητα, φορείς, πολίτες) να κατανοήσουν τη χωρο-χρονική εξέλιξη των μετεωρολογικών παραμέτρων και να αντιληφθούν τις τάσεις που σχετίζονται με τα παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα. Παραδείγματος χάρη , η κλιματική αλλαγή, η οποία αποτυπώνεται στην εφαρμογή .Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της GET:

http://www.getopendata.gr/bi/emy/