ΕΜΥ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ-Μέρος Πρώτο

ΕΜΥ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

H EMY, μέσα από το διαδικτυακό της τόπο παρέχει δωρεάν, ελεύθερα πρωτογενή κλιματικά δεδομένα (ανά 6ωρο) για 21 μετεωρολογικούς σταθμούς της χώρας και για μια τριακονταετία (1975-2005). Τα δεδομένα αυτά αποτελούν μια πολύτιμη πηγή μετεωρολογικής / κλιματικής πληροφορίας, καθώς αφορούν μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ χωρικά καλύπτουν το σύνολο της χώρας (ηπειρωτική και νησιωτική).Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία σε θέματα ανάλυσης δεδομένων (data analytics), η GET προσφέρει ένα διαδραστικό και φιλικό προς το χρήστη διαδικτυακό περιβάλλον για την θέαση και ανάλυση των δεδομένων.

Ο χρήστης μπορεί να δει τα δεδομένα οπτικοποιημένα σε χάρτη ή/και με τη μορφή διαγραμμάτων. Επιπλέον, μπορεί να αλληλεπιδράσει με αυτά επιλέγοντας χρονική περίοδο, καθορίζοντας τις ώρες της ημέρας που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των στατιστικών μεγεθών ή το μετεωρολογικό σταθμό. Με τον τρόπο αυτό, δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες (ερευνητές, ακαδημαϊκή κοινότητα, φορείς, πολίτες) να κατανοήσουν τη χωρο-χρονική εξέλιξη των μετεωρολογικών παραμέτρων και να αντιληφθούν τις τάσεις που σχετίζονται με τα παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα. Παραδείγματος χάρη , η κλιματική αλλαγή, η οποία αποτυπώνεται στην εφαρμογή .Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της GET:

http://www.getopendata.gr/bi/emy/

Απο την επίσημη ιστοσελίδα του open gov :  http://www.data.gov.gr/organization/eonikh-meteopoaorikh-ytthpeeia-emy μπορείτε να δείτε τα σύνολα δεδομένων όπου μερικώς γίνεται άμεση παροχή αυτών.  

Σημειώνεται ότι η καινοτομία του Κλιματικού Άτλανττα που διαθέτει ελεύθερα η ΕΜΥ βασίζεται σε δεδομένα της αλλά και από το δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών της ΔΕΗ που καλύπτουν μεγάλο μέρος της ορεινής ηπειρωτικής Ελλάδας.Για πρώτη φορά εφαρμόστηκε ομογενοποιήση των κλιματικών δεδομένων με αποτέλεσμα την διόρθωση σφαλμάτων που προκύπτουν από μετακινήσεις μετεωρολογικών σταθμών, αλλαγές στην τεχνολογία μέτρησης των μετεωρολογικών οργάνων, αστικοποίηση κλπ.

Επιπλέον, αναμένεται να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για την εκπαίδευση μαθητών - φοιτητών για το κλίμα της Ελλάδας, αλλά και στον τομέα του τουρισμού για την ενημέρωση επισκεπτών για τις επικρατούσες κλιματικές συνθήκες στις περιοχές ενδιαφέροντος.