Τι είναι τα μετεωγράμματα - Πως μπορούμε να τα "αποκρυπτογραφήσουμε"

Το σύνολο των μετεωγραμμάτων που χρησιμοποιούν οι μετεωρολόγοι αναφέρονται σε πιθανολογική ερμηνεία προγνωστικών μετεωρολογικών παραμέτρων για συγκεκριμένες τοποθεσίες. Εμφανίζουν την χρονική εξέλιξη της κατανομής αρκετών μετεωρολογικών παραμέτρων με την μορφή διαγραμμάτων. Όλα τα πιθανολογικά μετεωγράμματα ( ENS ) που εκδίδονται από το ECMWF δίνουν αρχικά ως πληροφορία την ακριβή θέσης και τις συντεταγμένες του σημείου που αναφέρονται και χρησιμοποιούνται οι αναλύσεις HRES ή ENS (υψηλής ή πιθανολογικής ανάλυσης).Η υποενότητα «Επιλογή σημείων πλέγματος για μετεώγραμμα» εξηγεί τη μέθοδο παρεμβολής στα δεδομένα πρόβλεψης

Ερμηνεία βασικών εργαλείων

Οι κατανομές πρόβλεψης εμφανίζονται χρησιμοποιώντας ένα κουτί με άκρες, που παρουσιάζονται οι ελάχιστες και οι μέγιστες τιμές . Πάνω στο κουτί αυτό απεικονίζεται η διάμεση  τιμή (κοντή οριζόντια γραμμή),  το 25ο και το 75ο εκατοστημόριο (σε κάθετο κουτί πάνω ή κάτω ) , καθώς και το 10ο και το 90ο εκατοστημόριο (με στενότερα κουτιά) και το ελάχιστο και μέγιστο(με κάθετες γραμμές).

Το διάγραμμα που παρουσιάζεται με την μορφή του κουτιού χρησιμοποιείται στα μετεωγράμματα 10 και 15 ημερών από το ECMWF. Τα μετεωγράμματα αυτά είναι διαθέσιμα για:

1. Προγνώσεις διαρκείας 10 ημερών σε διαστήματα 6 ωρών για: την πρόγνωση του καιρού άλλων παραμέτρων (συνολική κάλυψη νεφών, άνεμο στα 10m,  6ωρα ύψη βροχοπτώσεων,  θερμοκρασία στα 2m).

2. Εφαρμόζονται για προγνώσεις στα κύματα (απεικονίζοντας το σημαντικό ύψος κύματος, τη μέση κατεύθυνση κύματος, τη μέση περίοδος και τη δύναμη και κατανομή της κατεύθυνσης του ανέμου στο ύψος των 10 μέτρων). Εάν δεν υπάρχει κοντινό σημείο θαλάσσιου δικτύου, τα δεδομένα ανέμου σχεδιάζονται από το πλησιέστερο σημείο του χερσαίου δικτύου και τα διαγράμματα κύματος παραμένουν κενά.

3. Εκτεταμένο μετεώγραμμα διάρκειας 15 ημερών σε διαστήματα 24ωρου μόνο για καιρό, με μέση συνολική κάλυψη νεφών, σύνολο βροχόπτωσης 24 ωρών, μέση ένταση και κατανομή της κατεύθυνσης του ανέμου στα 10m, μέγιστη και ελάχιστη θερμοκρασία 2m).

Οι τιμές πρόβλεψης υψηλής ανάλυσης ( HRES ) εμφανίζονται ως μπλε γραμμή στο μετεώγραμμα Αυτές οι τιμές εξάγονται από το μετεωρολογικό πεδίο HRES χρησιμοποιώντας τα σημεία πλέγματος HRES πλησιέστερα στη θέση του επιλεγμένου σημείου πλέγματος ENS και ρυθμίζονται eidik;a για το υψόμετρο. Το μετεώγραμμα 15 ημερών ENS εμφανίζει την κατανομή πιθανότητας για κάθε ημερολογιακή ημέρα από 00UTC έως 00UTC. Για προβλέψεις με χρόνο δεδομένων 12UTC, αποκλείονται οι πρώτες και οι τελευταίες 12 ώρες στην περίοδο πρόβλεψης και δημιουργούνται μόνο 14 (αντί για 15) ημερήσιες διανομές.

Μετεώγραμμα 10 ημερών ENS

Παρουσίαση Μετεωγράμματος μεσαίου εύρους 10 ημερών για το Δουβλίνο με δεδομένα  HRES και ENS και με ώρα δεδομένων 00UTC 12 Μαΐου 2017.

Τα προϊόντα HRES και ENS περιλαμβάνονται στο μετεώγραμμα συνόλου 10 ημερών και οι  κόκκινοι αριθμοί πάνω από τον πίνακα υετού είναι η μεγαλύτερη τιμή του υετού που επιτυγχάνεται από οποιοδήποτε μέλος του τρεξίματος ENS. Οι ακραίες τιμές ENS δεν μπορούν να αγνοηθούν καθώς η εξέλιξη κάθε μέλους ENS θεωρείται ότι είναι ελεγμένη .

Οι θερμοκρασίες πρόβλεψης είναι στις 00UTC, 06UTC, 12UTC, 18UTC κάθε μέρας (ενώ τα μετεωγράμματα 15 ημερών δείχνουν τις προβλέψεις για τις μέγιστες και τις ελάχιστες θερμοκρασίες για κάθε ημέρα). Οι ώρες UTC χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στα μετεωγράμματα και τα μέγιστα ή ελάχιστα θα συμβούν ανάλογα με την τοπική ώρα του κάθε τόπου .

Μετεώγραμμα 15 ημερών ENS

Μετεώγραμμα μεσαίου εύρους 15 ημερών για το Δουβλίνο , λαμβάνοντας υπόψη ως αρχική την ώρα δεδομένων ENS  την 00UTC 12 Μαΐου 2017.

Οι εμφανιζόμενες τιμές ισχύουν για την περίοδο 24 ωρών κάθε μέρα, με επιπλέον την κατανομή κατεύθυνσης ανέμου σε ύψος 10 μέτρων. Σημειώνεται ότι οι προβλεπόμενες μέγιστες και ελάχιστες θερμοκρασίες εμφανίζονται για κάθε ημέρα (ενώ τα 10ημερα μετεωρογράμματα δείχνουν θερμοκρασίες πρόβλεψης στις 00UTC, 06UTC, 12UTC, 18UTC)

15ήμερο πιθανολογικό μετεώγραμμα ENS με M-κλίμα

Όπως το προηγούμενο μετεώγραμμα με την προσθήκη δεδομένων M-κλίματος.

Τα δεδομένα M-κλίματος εμφανίζονται με χρώματα σε εκατοστημόρια παρόμοια με το σχήμα ενός κουτιού . Η μέση πρόβλεψη ανέμου για τις 15 Μαΐου βρίσκεται πολύ πάνω από τις τιμές του M-κλίματος (πάνω από το 75ο εκατοστημόριο του M-κλίματος) με το όριο να εκτείνεται πάνω από το 99ο εκατοστημόριο

Άλλοι παράμετροι καιρού στα μετεωγράμματα

Υπάρχουν και άλλα εξειδικευμένα δεδομένα όπως η συνολική κάλυψη των νεφών στο μετεώγραμμα 10 ημερών το οποίο αποτελεί την στιγμιαία τιμή πρόβλεψης εκφρασμένη σε όγδοα του ουρανού που καλύπτονται από σύννεφα (octas) . Στο μετεώγραμμα 15 ημερών υπάρχει ο ημερήσιος μέσος όρος των τιμών πρόβλεψης ENS στις 06, 12, 18 και 24UTC. Όταν όλα τα μέλη έχουν συννεφιά τότε αυτό γράφεται με 0 (καθαρός ουρανός) ή συννεφιά με 8 όγδοα (συννεφιά) και δεν υπάρχει καθόλου γραμμή ή πλαίσιο αναφοράς  .

Όταν η πρόβλεψη είναι πολύ αβέβαιη και όλα τα ποσά των νεφών είναι λίγο πολύ πιθανά, τότε οι στήλες καλύπτουν σχεδόν ολόκληρο το εύρος από 0 έως 8 όγδοα , οι οποίες μπορεί να ερμηνευθούν λανθασμένα ως "συννεφιά ".Η συνολική βροχόπτωση στο μετεώγραμμα 10 ημερών του μας δείχνει την η συσσωρευμένη βροχόπτωση για περιόδους 6 ωρών (00-06UTC, 06-12UTC, κ.λπ.).  Στο μετεώγραμμα 15 ημερών η συσσωρευμένη βροχόπτωση αφορά το χρονικό διάστημα για 24 ώρες (00-24UTC). Στο μετεώγραμμα των 10 ημερών, οι τοποθεσίες του κουτιού και των επεκτάσεών του αναφέρονται στο τέλος της περιόδου των 6 ωρών.

Να κλείσουμε αυτό το σύντομο αφιέρωμα για την ερμηνεία των μετεωγραμμάτων με ένα παράδειγμα στο οποίο εμφανίζονται με διαφορές στις προγνώσεις . Το παράδειγά μας αναφέρεται στις προγνώσεις Ensemble για το  Kontiolahti στην Ανατολική Φιλανδία  12UTC στις 22 April 2011. Η συστημική διαφορά μεταξύ του HRES (μπλε γραμμή) και του συνόλου πρόβλεψης (κόκκινη γραμμή) είναι περίπου 5 ° C. Το Kontiolahti βρίσκεται κοντά σε μια μικρή λίμνη που λόγω ιδιαιτέρων συνθηκών έχει διαπιστωθεί οτι καταγράφεται καλύτερα στο HRES παρά στο ENS.